Shrink, Shrank, Shrunk

꧁ π•―π–Šπ–ˆπ–Šπ–’π–‡π–Šπ–— ⑧ ꧂

The Grinch has a shrink ray,
And he’s up to no good.
We were scared frozen,
Right there where we stood.

Before we could scream,
That low-down, dirty punk,
Zapped us with his ray gun.
We were Shrink, Shrank, Shrunk.

PROP LIST:

By downloading, you acknowledge that the free printable is intended for personal use only and should not be sold. The FabYULEus Elf Duo share free resources in the spirit of the season, so ask that this request be honored.

Please include a link to FabYULEusElfDuo.com so that we may continue to share these resources for free.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s